principalnizamcollege@gmail.com / principal@nizamcollege.ac.in

Research Guides

List Of recognized Research Guides

Name of teachers recognized as research guidesYear of recognition
Dr.A.Nageshwar Rao 28/04/2018
Dr.M.Madhavi 28/04/2018
Dr.B.Joythi 28/04/2018
Dr.C.Kaseem 23/01/2014
Dr.J.Madhavi 28/07/2016
Dr.M.Radhika 13/11/2017
Dr.Hima Bindu Pitta 18/10/2014
Dr.P.Muralidhar reddy 02/12/2014
Dr.P.Sarita Rajender 02/12/2014
Dr. Someshwar Pola 02/12/2014
Dr.Y.Hemasri 02/12/2014
Dr.Vijay Bhaskar reddy 02/12/2014
Dr.S.Padmaja 17/12/2016
Dr.B.Vijaya Kumar 17/12/2016
Dr.A.Vijaya Lakshmi 23/01/2014
Dr.Yasmin 09/01/2014
Dr.K.Nageshwar rao 21/08/2014
Dr. Malissa Helen 14/07/2014
Dr.Mrudula Lakkaraju 14/07/2014
Dr.Sreedevi 14/07/2014
Dr.Ch. Vamsheedhar 24/08/2017
Dr.M.Savitri 16/03/2018
Dr.A.Krishnam Raju 06/11/2017
Dr. Kaleem Ahmed Jaleeli 06/11/2017
Dr.G.Upender 05/09/2014
Dr. K. Srinivas 17/02/12
Dr.P.Ramesh 04/08/2015
Dr. M. Sreenath Reddy 26/05/2015
Dr.Kalyana Lakshmi 05/09/2014